Priprave na maturo iz matematike


V podjetju D&S Inštrukcije vam nudimo priprave na maturo iz matematike za osnovni ter višji nivo.

 

Priprave na maturo za osnovni nivo matematike


Priprave na maturo - pisni del

 

Pri maturi je pomembno, da dijak obvlada bistvene stvari iz snovi vseh štirih let gimnazije, ki so navedene v maturitetnem katalogu. Zato skozi priprave na maturo snov razdelimo na posamezna poglavja, ki v splošnem ne sledijo vrstnemu redu pri učenju v šoli. Nato z intenzivnim delom (po individualnem programu ali v skupinskem tečaju) predelamo celotno snov. Priprava na matuo pomeni, da rešujemo naloge, ki so za maturo primerne (običajno bolj splošne naloge kot pri testih, ki so podobne nalogam iz prejšnjih matur). Takšne naloge naložimo tudi za domače delo, da dijak skozi priprave snov lažje in bolje utrdi. Primerne priprave na maturo dijake usmerjajo na način, da pri domačem delu rešijo tudi nekaj nalog iz že predelanih snovi, da ne bi sproti vsega pozabili. Na koncu vse skupaj še enkrat ponovimo in se lotimo maturitetnih nalog iz preteklih nekaj let (ne rešujemo jih v celoti, ampak se pri vsaki posamezni nalogi pogovorimo o možnih načinih reševanja; dijaki naloge v celoti rešijo doma).

Pri nas razdelitev na poglavja poteka takole:

Številske množice (naravna, cela, racionalna, realna in kompleksna števila), kamor spadajo:

 • izrazi (veččleniki, ulomki, potence in koreni)
 • algebrske enačbe in sistemi enačb, tekstne naloge
 • linearne neenačbe in sistemi lin. neenačb
 • absolutna vrednost
 • kompleksna števila


Funkcije, kamor spadajo:

 • koordinatni sistem
 • lastnosti funkcij
 • linearna funkcija
 • kvadratna funkcija, kvadratna enačba in neenačba
 • polinomi in racionalne funkcije, enačbe in neenačbe
 • krivulje drugega reda
 • eksponentna in logaritemska funkcija, enačba in neenačba
 • trigonometrične funkcije in enačbe
 • zaporedja (lastnosti zaporedij, aritmetično in geometrijsko zaporedje, neskončna geom. vrsta)
 • odvod in uporaba odvoda
 • integral in uporaba integrala

 

Geometrija, kamor spadajo:

 • osnovni pojmi (točka, premica in ravnina, kot, togi premiki, načrtovanje trikotnikov...)
 • razreševanje likov (ploščine, računanje neznanih stranic in kotov)
 • razreševanje teles (površine in prostornine)

 

Vektorji, kamor spadajo:

 • osnovne operacije z vektorji (seštevanje, odštevanje, množenje s skalarjem, skalarni produkt)
 • vektorji v dvo in trorazsežnem koordinatnem sistemu, krajevni vektorji

 

Množice in kombinatorika, verjetnost in statistika, kamor spadajo:

 • množice (zapis, operacije med množicami, kartezični produkt)
 • kombinatorika in binomski izrek
 • verjetnost (računanje verjetnosti, nasprotni dogodek, vsota dogodkov)
 • statistika (prikazovanje podatkov, srednje vrednosti, standardni odklon)


Priprave na maturo - ustni del


Priprave na maturo za ustni del potkajo v obliki skupinskega tečaja v začetku junija, torej v času med pisnimi in ustnimi izpiti. Če je dovolj interesa in časa, je možen tudi termin v jesenskem roku mature. Na vprašanja (ki so navedena v maturitetnem katalogu) odgovorimo skupaj tako, da vsak udeleženec razume odgovor. Pri tem si pomagamo z znanjem, ki ga dijaki že imajo. Na vprašanja odgovorimo tako, da so odgovori pravilni, a vseeno čimbolj enostavni in jedrnati (v nasprotju s številnimi odgovori iz literature). Poleg vsakega vprašanja v fazi priprave dijaka rešimo tudi preprost primer (podobno je namreč tudi na pravem ustnem izpitu).


Priprave na maturo za višji nivo matematike


Za inštrukcije matematike na višjem nivoju je manjši interes, ker se na višji nivo navadno prijavijo dijaki, katerim matematika ne povzroča težav. Če pa kdo vseeno želi celovite priprave na maturo za višji nivo, se priprave lotimo po individualnem programu tako za priprave na pisni kot tudi za priprave na ustni del.

Priprave na maturo iz matematike - cenik.

 

Za kvalitetne priprave na maturo izberite D&S inštrukcije, Ljubljana